KAPPEL STUBMØLLELAUG    28. februar 2008

www.kappelstubml.dk

 

Nyhedsbrev nr. 19

 

 

Generalforsamling torsdag den 27. marts 2008 kl. 19

Der indkaldes hermed til generalforsamling for alle møllelaugets medlemmer tors­dag den 27. marts 2008 kl. 19 i Lokalhistorisk Arkiv, Kappelvej 8, med følgende dagsorden:

1.      Valg af dirigent.

2.      Formandens beretning.

3.      Regnskab.

4.      Indkomne forslag. Bestyrelsen foreslår vedtægtsændring efter nedlæggelse af Rudbjerg Kommune og oprettelse af Lolland Kommune.

5.      Valg af to bestyrelsesmedlemmer. På valg er Karl Hansen og Preben Biel Knudsen.

6.      Valg af to suppleanter. På valg er Torben Biel-Knudsen og Tom Larsen.

7.      Valg af to revisorer og en revisorsuppleant. På valg er Lars Erik Larsen og Hanne Rasmussen, samt revisorsuppleant Helen Martin.

8.      Eventuelt.

Efter generalforsamlingen bliver der serveret ost og rødvin. Rødvinen har vi fået som gave fra Kettinge Møllelaug, og osten kan spises til boller bagt af mel fra Kappel Stubmølle. Og de, der har lyst til at gå hjem og selv bage noget, kan gå fra generalforsamlingen medbrin­gende et par kilo mel fra stubmøllen.

     Britt Walbum har indskannet nogle af arkivets og møllelaugets gamle billeder af stub­møllen. De vil blive forevist på projektor med kommentarer og under over­skriften: »En rejse gennem tiden med Kappel Stubmølle«.

 

Vedtægtsændringer

Som følge af den ændrede kommunale inddeling er møllelaugets vedtægter blevet unøjag­tige på et par punkter. Bestyrelsen foreslår derfor følgende ændringer:

§ 1 Navn og hjemsted

Kappel Stubmøllelaug er en selvejende forening med hjemsted i Lolland Kommune.

§ 11, sidste punktum

Ved møllelaugets ophør overdrages ejendom og formue til Lolland Kommune.

De gældende vedtægter fra 22. oktober 2002 vedlægges. De foreslåede ændringer er under­streget ovenfor. Vedtagelse af vedtægtsændringer kræver, at mindst 20% af møllelaugets medlemmer er mødt på generalforsamlingen. I 2007 modtog vi kontin­gent fra 129 medlem­mer, og det vil sige, at der skal være mindst 26 medlemmer til stede for at vedtage forslaget. Forhåbentlig kommer der nok medlemmer til at vedtage ændringer, og ellers må general­forsamlingen overveje, hvad der så skal ske.

 

Aftale med Lolland Kommune

I årets løb er der indgået en aftale med Lolland Kommune om, at de betaler et årligt tilskud til dækning af udgifterne til forsikring, sådan som Rudbjerg Kommune gjor­de tidligere. I kraft af denne aftale er der i 2007 fra kommunen udbetalt et tilskud på 10.200 kr. Aftalen løber frem til 30. juni 2010 og er et vigtigt bidrag til at sikre mølle­laugets økonomi. Vi håber, at aftalen kan forlænges i 2010.

 

Vedligeholdelse

Vingerne er (næsten) blevet malet færdige med hvid linoliemaling i løbet af somme­ren. Efter mølledagen kom der en kraftig sommerstorm, som lavede skader på sejlene. De blev repareret i sommerens løb, sådan at de kunne tages i brug igen i august.

     Udhusets tag er blevet repareret. Nogle af tagpladerne var beskadigede efter branden for år tilbage; men de er blevet skiftet nu, sådan at taget er tæt og helt.

     Der er stadigvæk udestående arbejder med skallekværnen og en saddelbjælke, samt op­træk til, at rygningen på stråtaget trænger til reparation.

 

Aktiviteter

Den 15. september 2007 var vi vært for det årlige møde for møllelaugene på Lolland-Falster. De kunne se møllen i funktion og kunne få en pose mel med hjem. På mødet blev det be­sluttet at få lavet en fælles hjemmeside for møllelaugene på LF.

     I sommerens løb var der åben mølle hver tirsdag kl. 14-17. Der var rimeligt med besø­gende, og i hvert fald så mange, at vi planlægger at fortsætte på samme niveau i 2008. Og ellers var der de faste punkter med den årlige mølledag søndag den 17. juni og deltagelse i Nakskov Fjorddage søndag den 2. sept.

     Vi fik kørt med møllen 3-4 gange i sæsonens løb, og ret meget mere skal vi nok ikke reg­ne med, hvis der også skal korn i kværnen. Men måske kan vi køre lidt flere gange med møllen i »tomgang«.

     Indtil videre har vi skrinlagt planerne om en bogtrykt pjece om møllen. I stedet blev der lavet en lille fotokopieret (og næsten gratis) pjece om møllen i foldet A4. At lave en udbyg­ning af vores internetside vil være billigere end at få en bogtrykt pjece.

 

Møllelaugets økonomi

Årets regnskab er næsten i balance. Der er et underskud på ca. 2.700 kr., men heri indgår indkøb af bænke for over 6.000 kr., som vi modtog tilskud til i 2006 fra Lollands Fonden. Kassebeholdningen ved årets udgang var 76.828 kr.

 

Kontingent

Det årlige basiskontingent er fortsat 50 kr. Der er desuden mulighed for et familie­medlem­skab (husstandsmedlemskab), hvor det årlige kontingent er 100 kr., og hvor der noteres to stemmeberettigede navne på samme adresse.

     Der vedlægges et indbetalingskort, der kan anvendes ved indbetaling i spare­kasse, bank, posthus eller netbank. Der er også mulighed for at betale kontant til kassereren ved generalforsamlingen eller til undertegnede formand.

 

Med venlig hilsen

 

 

Holger Villadsen