KAPPEL STUBMØLLELAUG                    13. februar 2007

www.kappelstubml.dk

 

Nyhedsbrev nr. 18

 

I løbet af 2006 lykkedes det at få malet et par sække korn på stubmøllens kværn. Det skulle godt nok sigtes grundigt derhjemme, da stubmøllen ikke har udstyr til det, men der kom en lille portion mel ud af det. Og på generalforsamlingen vil der være lejlig­hed til at smage boller bagt af mel fra Kappel Stubmølle.

 

Generalforsamling torsdag den 15. marts 2007 kl. 19

Der indkaldes hermed til generalforsamling for alle møllelaugets medlemmer tors­dag den 15. marts 2007 kl. 19 i Lokalhistorisk Arkiv, Kappelvej 8, med følgende dagsorden:

1.      Valg af dirigent.

2.      Formandens beretning.

3.      Regnskab.

4.      Indkomne forslag. Der er ikke forslag fra bestyrelsen, men vedtægterne bør ændres ved lejlighed efter nedlæggelse af Rudbjerg Kommune.

5.      Valg af tre bestyrelsesmedlemmer. På valg er Holger Villadsen, Hans Blegmand og Egon Pedersen.

6.      Valg af to suppleanter. På valg er Torben Biel-Knudsen og Tom Larsen.

7.      Valg af to revisorer og en revisorsuppleant. På valg er Lars Erik Larsen og Hanne Rasmussen. Der er for tiden ingen revisorsuppleant.

8.      Eventuelt.

Efter generalforsamlingen bliver der serveret kaffe og boller bagt af mel fra Kappel Stubmølle. Holger Villadsen vil derefter orientere om stubmøllelaugets nuværende infor­mation og kommunikation og lægge op til en drøftelse af, hvor og hvordan aktiviteterne even­tuelt kan udvi­des og forbedres.

 

Møllens restaurering

I foråret 2006 fik møllebygger Jens Jørgensen gjort kværnen driftsklar. Vi var klar til at køre med møllen på mølledagen, men der var ikke tilstrækkelig vind, og desuden havde driftsgruppen ikke rigtigt haft lejlighed til at ind­hente erfaringer med at køre med møllen. Det blev der lejlighed til senere på sommeren, hvor der blev malet et par sække hvede.

     Det har vist sig, at der skal ret meget vind til at køre med møllen, når kværnen skal male mel. Vestenvinden skal være lige i vest, hvis det skal fungere, og der skal mere end en brise til. Hvis vesten­vinden går lidt i nord, kommer møllen til at ligge i læ af præstegårdshaven, og hvis den går mod syd, kommer møllen til at ligge i læ af skolen og træerne omkring sportspladsen. Den bedste vind er formentlig østenvind, men det er jo ikke så tit vi har det, og det har vi ikke prøvet endnu.

     Grubbekværnen, der ligger på nederste etage, mangler at blive koblet på den forreste drivaksel. Forhåbentlig får møllebyggeren også gjort denne kværn gjort færdig i år.

     Der er kommet en revne i den ene af de to nederste saddelbjælker, som blev for­nyet for 20 år siden. Det betyder, at vi kun kan dreje møllen rundt med uret. Det skal helst repa­reres i løbet af 2007, sådan at vi også kan dreje møllen den anden vej rundt og undgå, at revnen bliver større.

 

Møllejorden

Købet af mere jord er nu kommet endelig på plads. Vi har modtaget skøde og et ajourført matrikelkort. Møllens matrikelnummer er Vesternæs By 1e, og det samlede areal er nu på 2.613 kvadratmeter. Møllens adresse er Kappelvej 4C, men måske skal vi bede om at overtage adressen Kappelvej 6, som nu er ledig.

     Mod øst går grænsen et stykke ude i den nye boldbane. Vi overvejer at plante en lav hæk i skellet. Men det vil tidligst ske i efteråret 2007.

     Fra Lollandsfonden har vi fået et tilskud på 5.000 kr, som skal anvendes til indkøb af flere bænksæt til opstilling på møllegrunden i sommerhalvåret.

 

Aktiviteter

I 2006 var deltog vi som sædvanligt i den årlige mølledag den tredje søndag i juni. Der var åben mølle hver tirsdag kl. 14-17 i sommerperioden, og vi deltog i Nakskov Fjorddage den 3. sept.

     I 2007 planlægges et tilsvarende aktiviteter. Hvis vinden er til det, og der er tilstrækkeligt mandskab til rådighed, vil vi køre med møllen ved mølledagen og tirsdag eftermiddag i sommerperioden. .

 

Møllelaugets økonomi

Kassebeholdningen ved udgangen af 2006 er ca. 80.000 kr,. og vi har ikke større faste udgifter. Der er udgifter til materialer ved den løbende vedligeholdelse med maling og tjære, men det kan de årlige kontingentindbetalinger på ca. 6.000 kr. sagtens dække, sålænge arbejdet udføres af møllelaugets frivillige arbejdskraft. Og det er vigtigt, at vi også løbende kan lægge noget til side til de reparationer, der uund­gåeligt kommer. Rygningen på stråtaget ser f.eks. ud til snart at skulle repareres. og der er også nogle uafsluttede poster fra restaureringen.

     Hidtil har Rudbjerg Kommune betalt den årlige udgift til forsikring på ca. 10.000 kr. Vi håber, at denne ordning kan fortsætte med den nye kommune. Ellers får vi et alvorligt økonomisk problem.

 

Kontingent

Det årlige basiskontingent er 50 kr. Der er desuden mulighed for et familiemedlem­skab (husstandsmedlemskab), hvor det årlige kontingent er 100 kr., og hvor der noteres to stemmeberettidige navne på samme adresse.

     Der vedlægges et indbetalingskort, der kan anvendes ved indbetaling i spare­kasse, bank, posthus eller netbank. Der er også mulighed for at betale kontant til kasseren ved generalforsamlingen eller til formanden i Kappel præstegård lige over for møllen.

 

Med venlig hilsen

 

 

Holger Villadsen