KAPPEL STUBMØLLELAUG    26. februar 2005

 

Nyhedsbrev nr. 16

 

Vi holdt mølleindvielse i forbindelse med mølledagen 2004, nemlig den 20. juni. Da­gen fik et fint forløb, og det holdt tørvejr under opførelsen af friluftsskuespillet, »Kil­defesten«. Der manglede et par detaljer i restaureringen, så møllen kunne endnu ik­ke male mel, men vingerne kunne dreje rundt, når der ellers var vind til det. De sam­lede udgifter ved restaureringen beløb sig til 904.000 kr.; budgettet blev kun lidt overskredet, og vi holdt os inden for rammerne af de bevilgede tilskud.

 

Generalforsamling torsdag den 17. marts 2005 kl. 19

Der indkaldes hermed til generalforsamling for alle møllelaugets medlemmer tors­dag den 17. marts 2005 kl. 19 i Lokalhistorisk Arkiv, Kappelvej 8, med følgende dagsorden:

1.      Valg af dirigent

2.      Formandens beretning

3.      Regnskab

4.      Indkomne forslag. Ingen forslag fra bestyrelsen.

5.      Valg af tre bestyrelsesmedlemmer. På valg er Holger Villadsen, Hans Blegmand og Egon Pedersen, som alle er villige til at modtage genvalg.

6.      Valg af to suppleanter. På valg er Tom Larsen og Asger Hansen. Britt Walbum, der har været kasserer siden starten i 1994, har meddelt, at hun ønsker at holde op i bestyrelsen efter generalforsamlingen, så førstesup­pleanten vil skulle indtræde i bestyrelsen.

7.      Valg af to revisorer og en revisorsuppleant. På valg er Lars Erik Larsen, Asger Hansen og Hanne Rasmussen.

8.      Eventuelt, herunder drøftelse af mølledagen.

I forbindelse med generalforsamlingen vil en repræsentant fra én af de andre lol­landske møller fortælle om deres mølle og den daglige drift. Kappel Stubmølle går efter restaureringen ind i en ny fase, og vi har brug for at indhente praktiske erfa­ringer.

 

Regnskab 2004

Kassereren vil forelægge et detaljeret regnskab på generalforsamlingen. Vores kapital var sidste år 53 tusinde, og den er i år vokset til 86 tusinde; men heraf er ca. 45 tusinde beslaglagt til nogle opfølgende arbejder i forbindelse med restaureringen. Vores medlemstal er dalet og er nede på 89 betalende medlemmer, så der er vist brug for en hvervekampagne.

 

Regnskab for restaureringen

De samlede udgifter beløb sig til 904 tusinde. De fleste penge gik til møllebyggeren, som modtog 733 tusinde. Til tækning og stillads gik 64 tusinde og til arkitektilsyn 68 tusinde. Dertil kom udgifter til andre håndværkere, forsikring, byggelån og revision.

     De største indtægter kom fra Kulturarvstyrelsen (400.000), RealDania (119.703), E. Danielsens Fond (100.000), A.P. Møller og hustrus fond (100.000), Danske Møllers Venner (70.000) og Rudbjerg Kommune (50.000). Dertil andre mindre tilskud og møllelaugets egenfinanciering på ca. 33.000 kr.

     Desuden er der nogle opfølgende udgifter på ca. 45.000 kr., som ikke er udført og betalt endnu, og som skal afholdes af møllelaugets egenkapital.

 

Møllens drift

Nu hvor møllen er (næsten) driftsklar, er det meningen, at vi skal køre med møllen med jævne mellemrum i sommerperioden. Vi regner med, at der skal køres med møllen 3-4 timer én gang om ugen, f.eks. lørdag eller søndag eftermiddag. I den sammenhæng savner vi en 4-6 personer, der har lyst til at være med til at køre med møllen. Hvis møllepasserne deles i tre sjak, skulle det være en ret overkommelig opgave, ca. 4-5 gange i løbet af en sæson.

     Vi har dog i bestyrelsen besluttet i 2005 at køre på et lavere niveau uden faste åbningstider, og i stedet koncentrere os om i ro og fred at blive fortrolige med møllen.

 

Mølledag 2005

Vi vil som sædvanligt deltage i Dansk Mølledag, som plejer at ligge tredje søndag i juni. Det er i 2005 den 19. juni. Der vil blive orienteret om programmet i dags­pressen; men forhåbentlig skulle vi være i stand til at male mel på møllen for første gang i mange år.

 

Kontingent

Det årlige kontingent er 50 kr. Frivillige bidrag derudover modtages gerne. Der vedlægges et indbetalingskort, der kan anvendes ved indbetaling i sparekasse, bank, posthus eller netbank. Der er også mulighed for at betale kontant til kassereren ved gene­ralforsamlingen.

 

Bestyrelsen

I det forløbne år har bestyrelsen bestået af Holger Villadsen (formand), Hans Blegmand (næstformand), Britt Walbum (kasserer), Egon Pedersen og Ib Walbum. Der har kun været holdt to egentlige bestyrelsesmøder, og derudover har der været holdt byggemøder i forbindelse med restaureringen. På det seneste bestyrelsesmøde meddelte Britt Walbum, at hun ønsker at holde op som kasserer, da hendes nuværende arbejde kræver meget af hende. Hun slutter, når der er aflagt regnskab på generalforsamlingen. Og møllelauget takker for indsatsen siden 1994.

 

Med venlig hilsen

Holger Villadsen