KAPPEL STUBMØLLELAUG 6. marts 2004

 

Nyhedsbrev nr. 14

 

Møllen har været under restaurering siden august 2003. Den har været næsten helt skilt ad, men er nu ved at være sat sammen igen. Vi regner med, at den er færdigrestaureret til mølledagen den tredje søndag i juni, 20. juni, og at mølle­dagen i år også skal være dagen, hvor møllen indvies efter endt restaurering.

 

Generalforsamling torsdag den 25. marts 2004 kl. 19

Der indkaldes hermed til generalforsamling for alle møllelaugets medlemmer tors­dag den 25. marts 2004 kl. 19 i Lokalhistorisk Arkiv, Kappelvej 8, med føl­gen­de dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskab

4. Indkomne forslag. Ingen forslag fra bestyrelsen.

5. Valg af to bestyrelsesmedlemmer. På valg er Britt Walbum og Ib Walbum (begge er villige til at modtage genvalg).

6. Valg af to suppleanter. På valg er Tom Larsen og Asger Hansen.

7. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant. På valg er Lars Erik Larsen, Asger Hansen og Hanne Rasmussen.

8. Mølledagen og indvielse af møllen.

9. Eventuelt

I forbindelse med generalforsamlingen vil der blive vist film/video om det lollandske dige.

 

Restaureringen

I august 2003 startede restaureringen af møllen. Arbejdet udføres af mølle­bygger Jens Jørgensen fra Fakse Ladeplads, som er den ene af de to etablerede møllebyggere i Danmark. Arkitekt Jesper Herbert Nielsen fører tilsyn med arbejdet; han kommer fra firmaet Arp & Nielsen i Vordingborg og har stor erfaring med restaurering af gamle bygninger. Møllelauget har nedsat et lille byggeudvalg, som deltager i byggemøderne.

     Arbejdet er forløbet næsten efter planen. Det har vist sig nødvendigt at udskifte mølleakslen, som var rådskadet i den ende, hvor støbejernshovedet er fastgjort. Merudgiften har kunnet afholdes inden for budgettet, der havde en post til uforudsete udgifter.

     Møllen har været skilt næsten helt ad, men der er stort set ikke kasseret gammelt tømmer. De store saddelbjælker i bunden af møllehuset er blevet forstærket med U-jern, men jernet vil ikke være synligt, når møllen er sat sammen igen. Bræddebeklædningen bliver helt udskiftet. Dels er det ikke godt med så kraftigt imprægneret træ, når der skal produceres fødevarer (mel), og dels var det svært at få den ned i hel stand.

     Møllen er på nuværende tidspunkt samlet i store træk. Bjælkekonstruktionen er på plads igen og manglende dele tilføjet, den nye aksel er anbragt og hathjulet på plads. Der mangler dog endnu det meste af den indvendige teknik. Vingerne sættes på plads igen som noget af det sidste. Desuden skal møllen nytækkes og males med svenskrødt. Det vil ske i april og maj måned. Og så skulle møllen forhåbentlig kunne køre til mølleindvielse og mølledag den 20. juni.

 

Mølleindvielse og mølledag søndag den 20. juni

Som det er fremgået af redegørelsen for restaureringen regner vi med mølleindvielse i forbindelse med mølledagen, den tredje søndag i juni 2004. Møllelaugets bestyrelse er begyndt at planlægge dagens aktiviteter. Der er blandt andet planer om et »kildespil« på møllepladsen, samt spisning og dans i forsamlingshuset. På generalforsamlingen vil der være lejlighed til at drøfte planerne og komme med gode ideer.

 

Møllersvende søges

Når møllen er køreklar igen, regner vi med, at der skal køres med møllen med jævne mellemrum og males mel. Det kunne fx være hver lørdag i månederne juni, juli og august. Men det kommer blandt andet til at afhænge af, om der er nogen der kan og vil påtage sig opgaven. Så vi håber i bestyrelsen meget, at nogen vil melde sig til at blive uddannet til møllersvend. Møllelauget er villig til at betale for uddan­nelsen, men vi kan ikke tilbyde nogen løn udover fornøjelsen. Interesse­rede møllersvende opfordres til at melde sig til bestyrelsen, fx til formanden (tlf. 5494 8019, email: hvi@km.dk).

 

Møllens omgivelser

Kappel Menighedsråd har i samarbejde med amtet fået omdannet den tidligere branddam til en lille sø. Der skal plantes nogle buske på nordsiden og mod øst, og så skal det have tid til at tilpasse sig. Møllelauget har planer om at købe noget mere jord til møllen, ca. 2000 kvadratmeter, men vi vil først have afsluttet restaureringen, inden vi bruger af vores egen formue. Parkeringspladsen er næsten blevet færdiganlagt, mens der endnu mangler noget i udhuset. Sidste sommer blev der lavet noget murerarbejde m.m. på udhuset, og der blev anlagt en plæne, hvor der tidligere var købmandsforretning.

 

Møllelauget og dets medlemmer

Ved sidste generalforsamling blev det ordinære kontingent fastsat til 50 kr. Den tidligere mulighed for et familiekontingent med to stemmer er nu bortfaldet. Vi håber dog i bestyrelsen, at mange fortsat vil betale 100 kr. som frivilligt forhøjet kontingent, eller hjælpe med til, at andre familiemedlemmer bliver indmeldt.

 

Bestyrelsen

Bestyrelsen har i det forløbne år bestået af Holger Villadsen (formand), Hans Blegmand (næstformand), Britt Walbum (kasserer), Egon Pedersen og Ib Walbum. Der har været holdt tre bestyrelsesmøder, samt nogle møder i byggeudvalget.

 

Med venlig hilsen, Holger Villadsen