KAPPEL STUBMØLLELAUG    26. februar 2003

 

 

Nyhedsbrev nr. 13

 

Efter to ekstraordinære generalforsamlinger, den 1. og den 22. oktober 2002, fik møllelauget nye vedtægter. De nye vedtægter gjorde det muligt at overtage møllen. Det skete pr. 1. januar 2003. Prisen var 1 kr., og udover jord og mølle fulgte tilsagn om 70.000 kr. til møllens restaurering fra Danske Møllers Venner.

     Financieringen af møllens restaurering er også på plads. Rudbjerg Kommune forhøjede deres tilsagn til i alt 50.000. Fonden Realdania gav tilsagn på op til 150.000 kr. Og allersenest har vi fået at vide, at Kulturarvstyrelsen støtter restau­reringen af den fredede stubmølle med 400.000 kr.

 

Generalforsamling torsdag den 20. marts 2003 kl. 19

Der indkaldes hermed til generalforsamling for alle møllelaugets medlemmer tors­dag den 20. marts 2003 kl. 19 i Lokalhistorisk Arkiv, Kappelvej 8, med føl­gen­de dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskab

4. Indkomne forslag. Bestyrelsen foreslår, at det årlige medlemsbidrag fastsættes til 50 kr.

5. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer. På valg er Hans Blegmand, Preben Biel Knudsen (ønsker ikke genvalg) og Holger Villadsen.

6. Valg af to suppleanter. På valg er Tom Larsen og Asger Hansen.

7. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant. På valg er Lars Erik Larsen, Asger Hansen og Hanne Rasmussen.

8. Mølledagen og andre aktiviteter.

9. Eventuelt

I forbindelse med generalforsamlingen vil der blive orienteret om møllens restaurering, og der vil blive lejlighed til at stille spørgsmål til møllebygger Jens Jørgensen og arkitekt Jesper Herbert Nielsen, der skal stå for restaureringen.

 

Nye vedtægter

Der vedlægges nye vedtægter, som blev vedtaget enstemmigt den 22. oktober af de tilstedeværende medlemmer. Det første møde den 1. oktober var ikke beslut­ningsdygtigt, da der kun var 22 fremmødte, og vedtægterne krævede, at mindst halvdelen af medlemmerne var til stede, dvs. mindst 82 medlemmer. Men alle de 22 tilstedeværende gik ind for det fremlagte ændringsforslag.

     De nye vedtægter gør det muligt at købe fast ejendom. Og denne mulighed er allerede udnyttet. Den tidligere mulighed for familiemedlemskab er bortfaldet, så der nu kun er én stemme pr. med­lemskab. I forlængelse heraf, har bestyrelsen besluttet at foreslå, at det årlige kontingent fastsættes til 50 kr. Endvidere er der blevet nemmere at vedtage vedtægtsændringer, da generalforsamlingen er be­slut­ningsdygtig, når 20 procent af medlemmerne er til stede.

 

Vi er blevet mølleejere

Pr. 1. januar 2003 har Kappel Stubmøllelaug købt matr. nr. 1 E i Vesternæs By af Danske Møllers Venner. Arealet er på 707 m2, og med i handelen følger et styk fredet stubmølle, som vi får til opgave at passe på. Skødet er underskrevet af beg­ge bestyrelser, men tinglysningen er ikke på plads endnu.

     Da der er tale om en fredet bygning, er arealet fritaget for ejendomsskat og vur­deret til 0 kr. Der er ikke faste udgifter på ejendommen udover forsikrings­ud­gif­terne. Møllen er brandforsikret og stormskadeforsikret.

     Det er planen inden for en kortere årrække at købe noget mere jord nord for møllen. Men indtil videre er aftalen, at der lejes et areal på ca. 3.000 kvadratmeter af Kappel Præstegård. Med i dette lejemål følger en del af det tidligere udhus til købmandsgården. Dette udhus skal sættes nødtørftigt i stand, sådan at det kan bru­ges til opbevaring og til aktiviteter ved mølledagen o.lign.

 

Restaureringen

Vi kan nu disponere over godt 900.000 kr. til restaureringen, og dermed er fi­nan­cieringen på plads. Det er især det forhold, at møllelauget er blevet ejer af møllen, der har banet vej for de seneste store tilskud. Det største beløb kommer fra Kul­turarv­styrelsen med 400.000. Desuden er der siden sidste ordinære general­for­samling kommet tilskud eller tilsagn fra Fonden Realdania på op til 150.000, Dan­ske Møllers Venner 70.000, og Rudbjerg Kommune 50.000

     Selve restaureringen påregnes udført af møllebygger Jens Jørgensen, der har udført foden og vingerne på møllen. Arkitekt Jesper Herbert Nielsen står for pro­jektbeskrivelse og tilsyn under arbejdets udførelse sammen med et bygge­udvalg fra møllelauget.

 

Kontingent

Bestyrelsen har fremlagt et forslag om, at der fremover kun skal være ét kon­tin­gent på 50 kr. Frivilige bidrag derudover er meget velkomne. Der har hidtil været mange, der har betalt det udvidede kontingent på 100 kr. Det tidligere husstands­kontingent, der gav to stem­mer, er nu bortfaldet. Så hvis en husstand ønsker to stemmer, skal der oprettes to medlem­skaber. Der vedlægges et indbe­talingskort, som kan bruges ved indbetaling i sparekasse, bank eller posthus. Man kan også indbetale kontant til bestyrelsesmedlemmerne.

 

Bestyrelsen

Bestyrelsen i det forløbne år har bestået af Holger Villadsen (formand), Preben Knudsen (næstformand), Britt Walbum (kasserer), Hans Blegmand og Ib Wal­bum, samt som suppleanter Tom Larsen og Asger Hansen. Der har været holdt 5 be­sty­relsesmøder i det forløbne år, heri medregnet et møde den 27. juni 2002 med del­ta­gelse af Boum Pyndiah fra Danske Møllers Venner, Kulturarvstyrelsen ved Tony Bødtker Munch og arkitekt Jesper Herbert Nielsen. Det var på dette møde, at grundlaget blev lagt for den efterfølgende overtagelse af møllen og færdiggø­relsen af restaureringen.

 

Med venlig hilsen

på bestyrelsens vegne

Holger Villadsen