KAPPEL STUBMØLLELAUG  12. september 2002

 

 

Nyhedsbrev nr. 12

 

Bestyrelsen i Danske Møllers Venner har meddelt, at de agter at overdrage deres møller i indeværende år, og de vil gerne have svar senest 20. oktober. Derfor har bestyrelsen i Kappel Stubmøllelaug besluttet at indkalde til ekstraordinær generalforsamling den 1. oktober for at få godkendt et forslag til ændringer af vedtægterne med henblik på, at Kappel Stubmøllelaug kan overtage møllen.

     Kulturarvstyrelsen har deltaget i et møde den 27. juni her på stedet sammen med arkitekt og Danske Møllers Venner. De har efterfølgende meddelt, at de er positivt indstillet over for at yde tilskud til færdigrestaurering af Kappel Stub­mølle i 2003, når ejendomsforholdene er bragt i orden.

     Der er truffet foreløbig aftale med Kappel Præstegårdsudvalg om at leje ca. 3000 kvadratmeter nord for møllen med henblik på at indrette et grønt areal med opholdspladser mellem møllen og branddammen, der skal omdannes til en lille frødam. Arbejdet er så småt gået i gang. Stubmøllelaugets bestyrelse ønsker at købe arealet inden for en kortere årrække.

 

Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 1. oktober 2002 kl. 19

Stubmøllelaugets bestyrelse har på et møde den 20. august besluttet at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling for at få ændret vedtægterne. Vedtægtsæn­dringen skal have til formål at gøre det muligt for Kappel Stubmøllelaug at overtage møllen fra den nuværende ejer, Danske Møllers Venner. Dagsordenen er følgende:

1. Valg af dirigent.

2. Orientering om restaureringsprojektet.

3. Orientering om planerne om overdragelse af møllen.

4. Forslag om ændring af vedtægter for Kappel Stubmøllelaug. Bestyrelsens ændringsforslag er vedlagt.

5. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen vil naturvejleder Klaus Bek Nielsen fortælle om Albuen og restaureringen af det tidligere lodshus. Der vil endvidere blive serveret kaffe.

     Efter de gældende vedtægter kan vedtægtsændringer kun vedtages, såfremt mindst halvdelen af medlemmerne er mødt på generalforsamlingen. Bestyrelsen håber derfor på godt fremmøde, da det er et vigtigt punkt i møllelaugets historie.

     For en sikkerheds skyld har bestyrelsen dog allerede fastsat en dato for yderligere en ekstraordinær generalforsamling, i det tilfælde at der er tilslutning til bestyrelsens forslag, men ikke møder tilstrækkeligt mange medlemmer. Datoen for dette supplerende møde er 22. oktober.

 

Bemærkninger til forslaget om vedtægtsændringer

I følge de nuværende vedtægter er Kappel Stubmøllelaug en støtteforening, der arbejder på at bevare og drive møllen i samarbejde med Danske Møllers Venner. Derfor foreslås § 2 om formålet ændret, sådan at samarbejdet med Danske Møllers Venner ikke længere indgår i formålsbeskrivelsen. Endvidere foreslås en ny § 8, som fastsætter, hvem der har tegningsret på møllelaugets vegne, nemlig formand, næstformand og kasserer i forening. I den nye § 11 om eventuelt ophør af møllelauget anføres, at ejendom og formue ved ophør overdrages til Rudbjerg Kommune eller Storstrøms Amt.

     Når vedtægterne nu skal forandres, foreslår bestyrelsen nogle andre mindre justeringer, som ikke har noget at gøre med en eventuel overtagelse af møllen. Den særlige regel i § 4 om husstandskontingent med to stemmer afskaffes, sådan at alle medlemmer kun har én stemme. I § 5 indføres valg af en revisorsupple­ant. På nuværende tidspunkt skal mindst halvdelen af medlemmerne være til stede for at vedtage vedtægtsændringer. Det foreslås ændret til 20 procent af medlemmerne (§ 10).

     I formålsparagraffen (§ 2) udelades omtale af Helligtrefoldigheds Kilde. Det skyldes ikke, at bestyrelsen har opgivet dette supplerende formål, men at det skønnes hensigtsmæssigt med en mere skarpskåren formulering. Og desuden er dette mål tæt ved at være opfyldt.

 

Danske Møllers Venner

Vi har modtaget et brev af 6. sept. 2002 fra bestyrelsen i Danske Møllers Venner, hvor de meddeler, at de vil foreslå, at selskabet overdrager sine møller til de lokale laug. Overdragelsen vil ske med et økonomisk tilsagn til de enkelte møller under hensyntagen til de midler, som selskabet er i besiddelse af.

     De vil gerne have besked senest den 20. oktober og håber derefter at få godken­delse på deres generalforsamling den 10. november.

     Hvis bestyrelsen i Kappel Stubmøllelaug derfor får tilslutning til forslaget om at overtage møllen, vil selve overtagelsen ikke komme til at koste penge for Kappel Stubmøllelaug – i hvert fald kun et symbolsk beløb. Der vil snarere følge en pose penge med. Dan­ske Møllers Venner har tidligere meddelt, at de har afset 75.000 kr. til restaureringen af Kappel Stubmølle. Men der følger helt klart en forpligtelse med  – til at bevare møllen og passe godt på den.

 

Restaureringen

Torsdag den 27. juni blev der holdt et møde ved Kappel Stubmølle, hvor møllens restaurering blev drøftet. I mødet deltog Boum Pyndiah fra Danske Møllers Venner, Tony Bødtker Munch fra Kulturarvstyrelsen, arkitekt Jesper Herbert Nielsen og 4 repræsentanter for Kappel Stubmøllelaug.

     Der blev truffet aftale om, at møllen søges overdraget til Kappel Stubmølle­laug. Når ejendomsoverdragelsen er på plads, indsender Kappel Stubmøllelaug derefter en revideret ansøgning om støtte til restaureringsprojektet med henblik på, at restaureringen kan gennemføres eller påbegyndes i år 2003. Det forventes, at Kultur­arvstyrelsen som tilskud vil kunne bevilge en pæn procentdel af de samlede udgifter.

 

Med venlig hilsen

på bestyrelsens vegne