KAPPEL STUBMØLLELAUG

Marts 2002

 

 

Nyhedsbrev nr. 11

 

Det ser desværre ikke ud til, at der er udsigt til, at den tidligere købmandshandel kan bevares. Derfor har stubmøllelaugets bestyrelse tilbudt at leje 2.000-3.000 m2 nord for stubmøllen med henblik på, at der kan anlægges et grønt offentligt areal nord for stubmøllen, mellem stubmøllen og den lille dam.

     Stubmøllelauget har fået egen hjemmeside på internettet.

     Mølledag afholdes som sædvanligt tredje søndag i juni, i år den 16. juni.

     Pjecen om Hellig­trefoldighedskilde er under trykning og vil blive præsenteret ved årets gene­ral­forsamling. Der vil blive opsat en brøndkarm over den lille brønd på møllegrunden, samt en opslagstavle med en kort orientering om den tidligere helligkilde.

 

Generalforsamling tirsdag den 12. marts 2002 kl. 19

Der indkaldes hermed til generalforsamling for alle møllelaugets medlemmer tirsdag den 12. april kl. 19 i Lokalhistorisk Arkiv, Kappelvej 8, med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Regnskab.

4. Indkomne forslag.

5. Valg af to bestyrelsesmedlemmer. På valg er Britt Walbum og Ib Knudsen, som begge er villige til genvalg.

6. Valg af to suppleanter. På valg er Tom Larsen og Ib Walbum.

7. Valg af to revisorer. På valg er Lars Erik Larsen og Asger Hansen.

8. Planlægning af mølledagen.

9. Eventuelt

Forud for generalforsamlingen vil der blive forevist en dokumentarfilm (video) af Hans Wessing: »Møllernes Danmark«. I forbindelse med generalforsamlingen vil der blive serveret kaffe, og alle deltagerne vil få et gratis eksemplar af pjecen om Helligtrefoldighedskilde.

 

Regnskab 2001

Årets regnskab viser et overskud på 8.789 kr. På indtægtssiden har der været kontingenter på 6.750 og renter på godt 10.000. De samlede indtægter var 18.515 kr. På udgiftssiden har den største post været honorar på 5.625 til landinspektør i forbindelse med en ejendoms­berigti­gelse. De samlede udgifter var 9.726 kr. Et mere detaljeret regnskab vil blive forelagt af kassereren på generalforsamlingen.

     Formuen ved årets udgang var 213.283 kr. Dertil kommer tilsagn fra A.P. Møller på 100.000 kr., Danske Møllers Venner på 75.000 kr. og Rudbjerg Kom­mune på 10.000 kr. Alt sammen øremærket til restaureringen. Vi venter stadig på en tilbagemelding fra Skov- og Naturstyrelsen, som dog har ydet tilskud til arkitekthonorar.

Ejendomsberigtigelse

Stubmøllen ligger på matrikel nr. 1e i Vesternæs By. Skellene til boldbanen og købmandsgrunden er blevet berigtiget efter de faktiske forhold i marken. Før berigtigelsen var grunden på 440 m2 og efter er den på 707 m2. Der er nu så meget plads om møllen, at svansen lige netop bliver på møllegrunden, når møllen drejes rundt. Men vi kan godt bruge lidt mere plads, både mod øst og mod nord.

 

Nedrivning af den tidligere købmandsbutik

Det ser ikke ud til, at der er nogen der kan eller vil genopbygge købmandshan­delen efter branden i efteråret 2000. Da jorden støder op til præstegårdsjorden, har menighedsrådet har derfor tilbudt at købe hele grunden med henblik på at leje jorden ud til Kappel Stubmøllelaug og Kappel Boldklub. I givet fald skal bygnin­gerne rives ned, og noget af arealet omdannes til et grønt offentligt område imellem brand­dam og stubmølle. Amtet er også involveret i form af et tilbud om at reno­vere branddammen, sådan at den bliver et egnet opholdssted for løvfrøer. Aftalerne er ikke endelig på plads endnu, men formentlig vil der ske noget i løbet af foråret.

 

Helligkilden

I gamle dage lå der en helligkilde meget tæt på møllen. Kilden blev kaldt »Hel­lig­trefoldigheds Kilde«, og det nærmeste efterladte spor af kilden er et brønd­dæk­sel på møllegrunden. Møllelauget vil forsøge at få opsat en kopi af en gam­mel brønd­karm over brønden, samt en lille informationstavle der kort skal fortælle om kildens historie.

     Endvidere er Nakskov Bogtryk nu ved at være færdig med trykningen af en pjece, som udgives på møllelaugets initiativ og i samarbejde med Kappel me­nig­hedsråd. Pjecen indeholder gamle kongebreve og andre dokumenter ved­rørende kapellet i Kappel og den gamle helligkilde. Kunstneren Grethe Sarning har lavet nogle illustrationer til pjecen.

 

Hjemmeside på internet

Stubmøllelauget har nu i et års tid haft egen hjemmeside på internettet. Adres­sen er: www.kappelstubml.dk. Det er en forholdsvis omfattende hjemmeside med en del informationer. Den har stort set ikke kostet stubmøllelauget penge.

 

Kontingenter

Enkeltkontingent koster fortsat 25 kr., husstandskontingent 50 kr., og udvidet kon­tingent 100 kr. Dette nyhedsbrev er vedlagt et indbetalingskort, som kan an­vendes både i sparekasse, bank og posthus. Des­uden kan kontingent betales ved generalforsamlingen og på Lokalhistorisk Arkiv i arkivets åbningstider mandag til torsdag kl. 10-15 og onsdag kl. 19-22.

 

Bestyrelsen

Ved generalforsamlingen sidste år blev Hans Blegmand og Holger Villadsen genvalgt. Nyvalgt blev Preben Knudsen. Suppleanter er: Tom Larsen og Ib Walbum. Der har været holdt to bestyrelsesmøder.