KAPPEL STUBMØLLELAUG

Marts 2001

 

 

Nyhedsbrev nr. 10

 

 

Vi disponerer efterhånden over ca. 340.000 kr. til restaureringen af møllen. I løbet af det forløbne år har A.P. Møllers Almene Fond bevilget 100.000 kr. til restaure­ringen, og Danske Møllers Venner har stillet i udsigt, at de kan bidrage med 75.000 kr. Så når vi sammen med Danske Møllers Venner får lavet en aftale med Skov- og Naturstyrelsen, er vi forhå­bentlig ikke langt fra målet.

     Sidste efterår udbrød der desværre brand i købmandsforretningen, som tidli­gere var møllerhus. Huset blev slemt beskadiget, og det er på nuværende tids­punkt usikkert, hvad der sker med huset og jorden. Vi følger i bestyrelsen situa­tionen nøje, så vidt vi nu kan, da det er af stor betydning, hvordan møl­lens omgivelser ser ud.

 

Generalforsamling tirsdag den 17. april 2001 kl. 19

Der indkaldes hermed til generalforsamling for alle møllelaugets medlemmer tirsdag den 17. april kl. 19 i Lokalhistorisk Arkiv, Kappelvej 8, med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskab

4. Indkomne forslag

5. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer. På valg er Hans Blegmand, Tom Larsen og Holger Villadsen.

6. Valg af to suppleanter. På valg er Preben Knudsen og Ib Walbum.

7. Valg af to revisorer. På valg er Lars Erik Larsen og Asger Hansen.

8. Mølledagen og andre aktiviteter.

9. Eventuelt

Forud for generalforsamlingen vil repræsentanter for Lokalhistorisk Arkiv, formentlig Ib og Britt Walbum, fortælle om møllens historie, især om ejere, handler, skøder o.lign. I forbindelse med generalforsamlingen vil der blive serveret kaffe.

 

Regnskab 2000

Årets regnskab viser et overskud på 34.201 kr. Den største post på indtægts­siden er et tilskud fra Skov- og Naturstyrelsen på 32.000 kr. til opmåling af møllen og forberedelser til restaurering. Dertil kommer kontingenter på 7.185 kr. og rente­ind­tægter på 8.264 kr. De samlede indtægter var på 52.723 kr. På udgiftssiden var der et arkitekthonorar på 16.375 kr. og i øvrigt kun småudgifter. De samlede ud­gif­ter var på 18.523 kr. Mere detaljeret regnskab bliver fremlagt af kassereren på generalforsamlingen.

     Formuen ved årets udgang var på 204.494 kr. Dertil kommer tilsagn fra A.P. Møller på 100.000 kr., Danske Møllers Venner på 75.000 kr. og Rudbjerg Kom­mune på 10.000 kr. Alt sammen øremærket til restaureringen.

 

Møllens ejerforhold

På sidste generalforsamling blev det vedtaget, at bestyrelsen indleder under­sø­gelser med henblik på, at Kappel Stubmøllelaug overtager møllen. Undersø­gel­serne er indledt, men vi har endnu ikke fået noget konkret svar fra Danske Møl­lers Venner. Bestyrelsen besluttede derfor, at de nødvendige vedtægts­æn­dringer udskydes, indtil vi har hørt nærmere om eventuelle betingelser.

I forbindelse med ændringer i den tidligere købmandsforretning kan det må­ske komme på tale, at møllelauget erhverver noget mere jord til mølle­grunden. Der er indledt en skelberigtigelsesforretning, hvorefter møllegrunden udvides uden udgift for møllelauget, men det vides ikke, om forretningen bliver gen­nem­ført.

 

Flethegn bag møllen

Den 10. februar i år øvede et aftenskolehold sig på at lave flethegn. De havde fået lov til at lave et i møllegrundens østskel ud mod marken. Resultatet er blevet meget vellykket og i fin overensstemmelse med, hvordan det så ud tidligere.

 

Arrangementer

Vi deltog sidste år i den årlige mølledag den tredje søndag i juni, som vi har gjort siden møllelaugets start. Som noget nyt deltog vi også i fjorddagene, hvor der var åbent hus på møllen søndag den 17. sept. kl. 13-16. I indeværende år er vi også tilmeldt begge arrangementer. Mølledagen i 2001 bliver søndag den 17. juni.

 

Hjemmeside på internet

Vi er ved at forberede en lille hjemmeside på internettet om Kappel Stubmølle. Muligvis vil arbejdet være så langt fremme, at vi kan afsløre adresse og indhold på generalforsamlingen.

 

Kontingenter

Enkeltkontingent koster fortsat 25 kr., husstandskontingent 50 kr., og udvidet kon­tingent 100 kr. Dette nyhedsbrev er vedlagt et indbetalingskort, som kan an­vendes både i sparekasse, bank og posthus. Der er også mulighed for at betale til de bestyrelsesmedlemmer, som hjælper ved omdelingen af nyhedsbrevet. Des­uden kan kontingent betales ved generalforsamlingen og på Lokalhistorisk Arkiv i arkivets åbningstider mandag til torsdag kl. 10-15 og onsdag kl. 19-22.

 

Bestyrelsen

Ved generalforsamlingen sidste år blev Britt Walbum og Ib Knudsen genvalgt til bestyrelsen. Som ny suppleant blev valgt Ib Walbum.

Der er holdt to bestyrelsesmøder. Vi har især behandlet møllens ejerforhold, samt hvordan vi skal forholde os til møllens omgivelser. På begge områder er situationen fortsat uafklaret. Den interne arbejdsdeling i bestyrelsen er uændret: Formand er undertegnede, næstformand er Ib Knudsen og kasserer er Britt Walbum.