KAPPEL STUBMØLLELAUG

Februar 2000

 

 

 

Nyhedsbrev nr. 9

 

 

Nyhedsbrevene er efterhånden nærmest blevet en lille årsberetning. Det hænger sammen med, at der ikke så mange nyheder at meddele om, og at tingene udvik­ler sig i et roligt tempo, men der sker dog hele tiden små fremskridt.

     I det forløbne år er møllen blevet malet endnu en gang med svenskrødt, og malin­gen plejer at kunne holde i ca. 4 år. Skov- og Naturstyrelsen har bevilget 32.000 kr. til opmåling, registrering og projektering. Arkitekt Jesper Herbert Niel­sen har lavet det meste af arbejdet og det skriftlige resultatet forventes at foreligge i løbet af foråret.

     Købmand Villy Gustafsen, der har været medlem af møllelaugets bestyrelse siden starten i 1994 og gjort et stort arbejde for bevarelse af møllen, afgik ved døden i december. Nyt bestyrelsesmedlem er Tom Larsen.

     Mølledag afholdes som sædvanligt den tredje søndag i juni. I år bliver det søn­dag den 18. juni.

 

Generalforsamling tirsdag den 28. marts 2000 kl. 19

Der indkaldes hermed til generalforsamling for alle møllelaugets medlemmer tirsdag den 28. marts kl. 19 i Lokalhistorisk Arkiv, Kappelvej 8, med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskab

4. Møllens ejerforhold. Et flertal i bestyrelsen foreslår, at der indledes undersøgelser med henblik på at overtage møllen.

5. Indkomne forslag

6. Valg af to bestyrelsesmedlemmer. På valg er Britt Walbum og Ib Knudsen.

7. Valg af to suppleanter. På valg er Preben Knudsen.

8. Valg af to revisorer. På valg er Lars Erik Larsen og Asger Hansen.

9. Mølledagen. Aktivitetsudvalget orienterer.

10. Eventuelt

Forud for generalforsamlingen vil formanden for Fejø Møllelaug, Niels Chri­stiansen, fortælle om arbejdet med at sætte Fejø Mølle i stand.

     I forbindelse med generalforsamlingen vil der blive serveret kaffe.

 

Regnskab 1999

Årets regnskab viser et overskud på 8.447 kr. De største poster er på indtægtssiden en kursgevinst på ca. 15.000 kr. ved salg af obligationer, kontingenter på 6.000 kr. og et tilskud på 5.000 kr. fra Lollands-Fonden. De samlede indtægter er på 43.344 kr. Den største udgift er arkitekthonorar på 32.500 kr., hvoraf vi vil få ca. 16.000 kr. refunderet fra Skov- og Naturstyrelsen. I øvrigt har der kun været små­ud­gifter. De samlede udgifter var 34.897 kr. Formuen ved årets udgang var 170.294 kr., hvoraf 120.000 kr. er anbragt i obligationer.

     Et detaljeret regnskab vil blive fremlagt af kassereren på generalforsamlingen.

 

Stormskade på stråtaget i december 1999

I alt væsentligt slap stubmøllen uskadt igennem decemberstormen. Men den mi­stede dog de to bagerste hjørner af stråtaget. Der er indhentet tilbud på repa­ration af skaden fra Øllebølle Tæk i Øster Ulslev, og forsikringsselskabet har godkendt tilbuddet. Det er nødvendigt at forny den bagerste tredjedel af taget og lægge ny rygning. Arbejdet vil blive udført i løbet af foråret.

     Det kunne være fristende at benytte lejligheden til at lægge et helt nyt tag, men møllebyggeren siger, at et nyt tag vil tage skade ved den kommende restaurering. Så vi nøjes med en reparation.

 

Opmåling af møllen

Skov- og Naturstyrelsen har bevilget 32.000 kr. til en opmåling af møllen. Op­må­lingen er samtidigt en forberedelse til restaureringen. Arbejdet er i alt væ­sent­lig udført af arkitekt Jesper Herbert Nielsen, men det skriftlige resultat fore­ligger endnu ikke. Skov- og Naturstyrelsen har betinget sig, at arbejdet er afsluttet se­nest 1. juli 2000.

     Bestyrelsen vil forsøge at få arrangeret et møde på stedet i løbet af indeværende år med deltagelse af Skov- og Naturstyrelsen, Danske Møllers Venner, Rudbjerg Kommune, arkitekt, møllebygger og Kappel Stubmøllelaug med henblik på at nå frem til en tidsplan og financieringsplan for restaureringen.

 

Kontingenter

Enkeltkontingent koster fortsat 25 kr., husstandskontingent 50 kr., og udvidet kon­tingent 100 kr. Dette nyhedsbrev er vedlagt et indbetalingskort, som kan an­vendes både i sparekasse, bank og posthus. Der er også mulighed for at betale til de bestyrelsesmedlemmer, som hjælper ved omdelingen af nyhedsbrevet. Des­uden kan kontingent betales ved generalforsamlingen og på Lokalhistorisk Arkiv i arkivets åbningstider mandag til torsdag kl. 10-15 og onsdag kl. 19-22.

 

Bestyrelsen

Ved generalforsamlingen sidste år blev Hans Blegmand, Villy Gustafsen og Hol­ger Villadsen genvalgt. Der var også genvalg til de øvrige poster.

     Efter Villy Gustafsens død er Tom Larsen indtrådt som bestyrelsesmedlem.

     Abejdsfordelingen i bestyrelsen er uændret med Hol­ger Villadsen som for­mand, Ib Knudsen som næstformand og Britt Wal­bum som kasse­rer.

     Der har været holdt to bestyrelsesmøder, hvor det især har været restaure­rin­gen, der har været på dagsordenen. Der er blevet sendt nogle ansøgninger, og her er der indtil videre indkommet positivt svar fra Lollands-Fonden med 5.000 og Skov- og Naturstyrelsen med 32.000 kr.

 

 

Med venlig hilsen

 

Holger Villadsen