KAPPEL STUBMØLLELAUG

Februar 1999

 

 

 

Nyhedsbrev nr. 8

 

 

Sidste nyhedsbrev blev udsendt i marts 1998. Siden den tid har der været lod­sed­delsalg, som gav et fint overskud på 13.281 kr., og der har været afholdt mølle­dag. Fra SFDS har vi modtaget et tilskud til restaureringen på 10.000 kr. Jesper Her­bert Nielsen har lavet en rapport over møllens tilstand og en skitse til et re­stau­re­rings­projekt. Møllens tilstand er desværre ret dårlig, og den trænger til en gen­nem­gribende restaurering. Næste mølledag afholdes søndag den 20. juni 1999.

     Der vedlægges som en lille gave til møllelaugets medlemmer et hæfte med be­skrivelse af en stubmølles konstruktion. Beskrivelsen er lavet af Mogens Brah­de med udgangspunkt i et arbejde med stubmøllen fra Karlstrup, som nu befin­der sig på Frilandsmuseet. Stubmøllen i Kappel er anderledes i visse af detaljer­ne, men artiklen er god at få forstand af og handler om de problemer, som vi står med ved Kappel stubmølle.

 

Generalforsamling mandag den 15. marts 1999 kl. 19

Der indkaldes hermed til generalforsamling for alle møllelaugets medlemmer mandag den 15. marts kl. 19 i Lokalhistorisk Arkiv, Kappelvej 8, med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskab

4. Indkomne forslag

5. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer. På valg er Hans Blegmand, Villy Gustafsen og Holger Villadsen.

6. Valg af to  suppleanter. På valg er Tom Larsen og Preben Knudsen.

7. Valg af to revisorer. På valg er Lars Erik Larsen og Asger Hansen.

8. Eventuelt

Forud for generalforsamlingen vil arkitekt Jesper Herbert Nielsen fortælle om møllens tilstand, og hvad der bør gøres ved møllen, med udgangspunkt i en rap­port, som han har lavet til mølle­lauget.

     I forbindelse med generalforsamlingen vil der blive serveret kaffe, og der vil blive afholdt amerikansk lotteri over de uafhentede gevinster fra forårets lod­sed­delsalg.

 

Regnskab 1998

Årets regnskab viser et overskud på 38.383 kr. De to største, ekstraordinære ind­tægtsposter er lodseddelsalget, som indbragte 13.281 kr., og et tilskud på 10.000 kr. fra SFDS. De samlede indtægter er på 44.078 kr., og de samlede udgifter på 5.695 kr. Møllelaugets formue pr. 31.12.98 er på 161.847 kr.

     Et detaljeret regnskab vil blive fremlagt på generalforsamlingen.

 

Restaureringen

Møllelauget har bestilt arkitekt Jesper Herbert Nielsen til at gennemgå møllen og lave en rapport om møllens tilstand og et forslag til møllens restaurering. Denne rapport blev modtaget kort før jul og blev behandlet på et bestyrelsesmøde i janu­ar.

     Konklusionen på rapporten er, at møllens tilstand på flere punkter er ret dår­lig, og at den trænger til en gennemgribende restaurering af møllekroppen. Møl­len syner umiddelbart vedligeholdt og i god stand set udefra, men flere af tøm­mer­samlingerne er udført direkte forkert, og der mangler flere skråbånd, som er me­get vigtige for en stubmølles stabilitet.

     Der er lavet et revideret overslag over udgifterne ved en restaurering. De sam­lede udgifter løber nu op til 675.000 kr. incl. moms. Heraf skal møllebyggeren ha­ve 500.000 kr.

     Rapporten sendes til Danske Møllers Venner med et forslag om, at der holdes et møde med Skov- og Naturstyrelsen på stedet for at drøfte og planlægge restau­re­ringen. Der er betalt et honorar på 16.875 kr. til arkitekten. Skov- og Natur­sty­relsen søges om refusion af dette honorar.

     Kappel Stubmøllelaug har på nuværende tidspunkt ca. 145.000 kr. til restaure­ringen. Der er modtaget støtte fra 5 forskellige fonde på i alt 125.000 kr. Dertil kom­mer obligationsrenter på 21.000 kr. og en aktuel kursgevinst på ca. 15.000 kr. I 1997 betaltes 15.500 kr. til reparation af hathjulet. Der er desværre et pænt stykke vej fra 145.000 kr. til 675.000 kr., men et gennemarbejdet forslag til en restaure­ring, som er godkendt af Skov- og Naturstyrelsen, vil være et godt grundlag for at søge om yderligere fondsstøtte.

 

Kontingenter

Enkeltkontingent koster fortsat 25 kr., husstandskontingent 50 kr., og udvidet kon­tingent 100 kr. Dette nyhedsbrev er vedlagt et indbetalingskort, som kan an­vendes både i sparekasse, bank og posthus. Der er også mulighed for at betale til de bestyrelsesmedlemmer, som hjælper ved omdelingen af nyhedsbrevet. Des­uden kan kontingent betales ved generalforsamlingen eller til købmand Gustaf­sen.

 

Bestyrelsen

Ved generalforsamlingen sidste år blev Britt Walbum og Ib Knudsen genvalgt til bestyrelsen. Der var ikke ændringer ved den efterfølgende konstitution. Hol­ger Villadsen fort­satte som formand, Ib Knudsen som næstformand og Britt Wal­bum som kasse­rer.

     Der er nedsat et byggeudvalg, som består af Hans Blegmand, Preben Knudsen, Holger Villadsen, og Kurt Ole Jensen. Dette udvalg har til opgave at følge restau­reringen og deltage i byggemøder med møllebygger og arkitekt.

     Desuden er der nedsat et fondsudvalg bestå­ende af Holger Villadsen, Tom Lar­sen og Lars Erik Larsen. Dette udvalg har til opgave at søge om tilskud til re­stau­reringen fra fonde og lignende. Ansøgningerne vil dog normalt først kunne af­sen­des, når der foreligger et godkendt restaureringsprojekt.