KAPPEL STUBMØLLELAUG

Marts 1998

 

 

Nyhedsbrev nr. 7

 

 

Sidste nyhedsbrev blev udsendt i februar 1997. Det forløbne år har været et roligt år uden de helt store begivenheder for Kappel Stubmølle. Der har været afholdt mølledag den 15. juni 1997, vingerne er blevet malet og foden tjæret. Der har været endnu en stormskade på stråtaget, som er blevet repareret og forstærket. Datoen for næste mølledag er fastsat til 21. juni, og planlægningen er i fuld gang.

 

Generalforsamling tirsdag den 17. marts 1998 kl. 19

Der indkaldes hermed til generalforsamling for alle møllelaugets medlemmer tirsdag den 17. marts kl. 19 i Lokalhistorisk Arkiv, Kappelvej 8, med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskab

4. Indkomne forslag

5. Valg af to bestyrelsesmedlemmer. På valg er Britt Walbum og Ib Knudsen.

6. Valg af to  suppleanter. På valg er Tom Larsen og Preben Knudsen.

7. Valg af to revisorer. På valg er Lars Erik Larsen og Asger Hansen.

8. Eventuelt

Forud for generalforsamling vil formanden for møllelauget i Vindeby, Steffen Holst, fortælle om arbejdet med at istandsætte Vindeby Mølle. Inden general­for­samlingen vil der blive serveret kaffe, og man kan selv bestemme prisen.

     I formandens beretning vil indgå en rapport om et møde med bestyrelsen for Danske Møllers Venner, som aflægger et besøg i Kappel lørdag den 14. marts for at drøfte stubmøllens restaurering og fremtid.

 

Regnskab 1997

Regnskabet vil blive fremlagt på generalforsamlingen, men nogle af nøgletallene kan nævnes her på forhånd:

     Årets samlede indtægter var 23.428 kr., heraf udgør kontingenter 6.025 kr. og ren­teindtægter 7.023 kr.

     De sam­le­de udgifter var 29.774 kr., heraf er 19.500 gået til reparation af møl­lens hathjul og forstærkning af strå­taget.

     Der har været et underskud på 6.346 kr., og det svarer omtrent til differencen mel­lem de egentlige indtægter og udgifterne til reparation af møllen. De øvrige regn­skabs­poster vedrører især mølledagen, som økonomisk hviler i sig selv.

     Ved udgangen af 1996 var møllelaugets formue 129.809 kr, hvor den ved ud­gan­gen af 1997 var 123.463 kr. Faldet i formue skyldes, at der er brugt penge på restaurering af hathjulet. Den største del af formuen, nemlig 100.000 kr.,  er an­bragt i 7% obligationer, som for tiden har en kursværdi på ca. 111.000 kr. og giver en årlig rente på 7.000 kr.

 

Møde med bestyrelsen i Danske Møllers Venner

Bestyrelsen i Danske Møllers Venner, som ejer Kappel Stubmølle, har planlagt at holde et bestyrelsesmøde på Lolland, især for at benytte lejligheden til at besigtige Kappel Stubmølle og drøfte møllens restaurering og fremtid med bestyrelsen i Kappel Stubmøllelaug. Vi håber, at der kan blive lagt en handlingsplan, der mu­liggør, at møllen kan blive restaureret inden for en overskuelig tidshorisont. Mø­det er planlagt til at finde sted lørdag den 14. marts.

     Stubmøllelauget har ansøgt Rudbjerg kommune og Storstøms amt om et til­skud på 40.000 kr. fra hver af parterne. Beløbet vil udgøre ca. 10% af de skøn­nede udgifter på i alt 400.000 kr. Der foreligger endnu ikke svar fra hverken kom­mu­nen eller amtet, men formanden har deltaget i et møde med kommu­nens kul­tur­udvalg, hvor møllen var på dagsordenen. I ansøgningerne til kommunen og amtet indgik en financieringsplan, som i sin seneste form så således ud:

UDGIFTER

Møllebygger 360.000

Nyt stråtag 40.000

I alt 400.000

INDTÆGTER

Kappel Stubmøllelaug, aktuel beholdning 127.000

Kappel Stubmøllelaug, alm. overskud 98-99 30.000

Rudbjerg kommune 1998-99: 10% 40.000

Storstrøms amt 1998-99: 10% 40.000

Yderligere tilskud fra fonde o.lign. 23.000

Danske Møllers Venner / Skov- og Naturstyrelsen 140.000

I alt 400.000

 

Kontingenter

Enkeltkontingent koster fortsat 25 kr., husstandskontingent 50 kr., og udvidet kontingent 100 kr. Dette nyhedsbrev er vedlagt et indbetalingskort, som kan anvendes både i sparekasse, bank og posthus. Der er også mulighed for at betale til de bestyrelsesmedlemmer, som hjælper ved omdelingen af nyhedsbrevet. Desuden kan kontingent betales ved generalforsamlingen eller til købmand Gustafsen.

 

Fællesmøde for møllebestyrelserne på Lolland-Falster

Der er tradition for et årligt fællesmøde for bestyrelserne i de fleste møllelaug på Lolland-Falster. Sidste år foregik mødet i Gedesby den 15. august. Det er aftalen, at mødet i år skal foregå her i Kappel.

 

Bestyrelsen

Ved generalforsamlingen sidste år blev Holger Villadsen, Hans Blegmand og Villy Gustafsen genvalgt til bestyrelsen. Formand er Holger Villadsen, næst­for­mand Ib Knudsen og kasserer Britt Walbum. Desuden deltager supple­anterne normalt i bestyrelsesmøderne; det er Tom Larsen og Preben Knudsen.