KAPPEL STUBMØLLELAUG

Februar 1997

 

 

Nyhedsbrev nr. 6

 

 

Sidste nyhedsbrev blev udsendt i september 1996. Siden den tid er møllebygger Jens Jørgensen blevet færdig med at sætte nye tænder i hathjulet og lave et nyt »lygtedrev« til kværnen. Vingerne bliver drejet en kvart omgang hver måned; det plejer at ske første lørdag i måneden kl. ca. 10. Datoen for næste mølledag er fastsat til søndag den 15. juni.

 

Generalforsamling mandag den 24. marts 1997 kl. 19

Der indkaldes hermed til generalforsamling for alle møllelaugets medlemmer mandag den 24. marts kl. 19 i Lokalhistorisk Arkiv, Kappelvej 8, med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskab (se bagsiden)

4. Drøftelse af stubmøllens fremtidige ejerskab

5. Indkomne forslag (afleveres til formanden senest 17. marts)

6. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer. På valg er Holger Villadsen, Hans Blegmand og Villy Gustafsen.

7. Valg af to  suppleanter. På valg er Tom Larsen og Preben Knudsen.

8. Valg af to revisorer. På valg er Lars Erik Larsen og Asger Hansen.

9. Eventuelt

Bestyrelsen har ønsket at høre generalforsamlingens mening om en eventuel lokal overtagelse af møllen. Der er to muligheder: enten stubmøllelauget eller kommunen. Men det kan naturligvis kun blive til noget, hvis Danske Møllers Venner ønsker at afhænde møllen. Hvis stubmøllelauget skal overtage møllen, skal vedtægterne først ændres.

     Forud for generalforsamling er der et lysbilledforedrag ved Torben Olesen fra Bygningsfredningskontoret i Skov- og Naturstyrelsen og arkitekt Jesper Herbert Nielsen, Vordingborg. De vil fortælle om fredede møller og restaureringsarbejde. Af praktiske grunde kommer foredraget først. Derefter bliver der serveret kaffe, og man kan selv bestemme prisen.

 

Kontingenter

Kontingentet for 1997 er uændret i forhold til tidligere. Enkeltkontingent koster altså 25 kr., husstandskontingent 50 kr., og udvidet kontingent 100 kr. Bestyrelsen forsøger at opkræve kontingentet i forbindelse med udlevering af dette nyheds­brev. Men hvis det af den ene eller anden grund ikke lykkes, kan kontingent betales ved generalforsamlingen, til købmand Gustafsen, eller på vedlagte giro­kort.