KAPPEL STUBMØLLELAUG

Februar 1996

 

 

Nyhedsbrev nr. 4

 

 

Sidste nyhedsbrev blev udsendt i juni 1995. Siden den tid har der været mølledag den 18. juni, møllekroppen har fået en ny omgang svenskrødt, vi har fået et til­skud på 5.000 kr. fra Sparekassen Lolland, og en arbejdsgruppe er i færd med at få fremstillet en lille bog om de gamle møller på Lolland-Falster. Der er ikke afgø­rende nyt om den store restaurering, men der er bestilt en tækkemand til at repa­rere stråtaget, og det er planlagt, at vingerne skal males hvide inden næste mølle­dag den 16. juni 1996.

 

Generalforsamling onsdag den 20. marts 1996 kl. 19

Der indkaldes hermed til generalforsamling for alle møllelaugets medlemmer onsdag den 20. marts kl. 19 i Lokalhistorisk Arkiv, Kappelvej 8, med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskab

4. Indkomne forslag

5. Valg af to bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter

6. Valg af to revisorer

7. Eventuelt

Forslag til forhandling skal være formanden i hænde senest onsdag den 13. marts. De to bestyrelsesposter, der er på valg i år, indehaves af Lene Christiansen-Avnbøg og Britt Walbum, som begge er villige til at modtage genvalg. Det sam­me gælder de to suppleanter Tom Larsen og Ib Knudsen.

     Efter generalforsamlingen vil formanden for Gedesby Møllelaug, Jørgen Al­strup, fortælle om møllelaugets mange aktiviteter.

     Der vil endvidere på et passende tidspunkt blive serveret kaffe, og man kan selv bestemme prisen. Pengene vil blive brugt til at dække udgifter ved mødet, og et eventuelt overskud vil blive puttet ned i møllelaugets kasse.

 

Vingerne skal være hvide igen

Kappel Stubmølle er en fredet bygning, og vi kan derfor ikke bare gøre med møllen, som vi har lyst til. Men der var mange, der havde lyst til, at vingerne skulle være hvide igen, sådan som de var forud for den seneste restaurering.

     For en ordens skyld har vi derfor søgt Skov- og Naturstyrelsen om tilladelse til at male vingerne hvide. Efter nogen betænkningstid og diverse undersøgelser er bygningsfredningskontoret nået frem til, at det godt kan tillades, at hækværket males hvidt, men det bør ske med linoliemaling.

     På bestyrelsens sidste møde besluttede vi, at vingerne skal males hvide i maj måned, sådan at de kan stå pænt nymalede til den kommende mølledag.

 

Stråtaget skal repareres

Der blev lagt nyt stråtag på i begyndelsen af 1980’erne, men taget tog skade i en storm for nogen tid siden. Forsikringsselskabet, som er Østifternes Forsikring, har godkendt skaden, men det har taget noget tid – også for lang tid – at få truffet de nødvendige aftaler. Der foreligger nu et godkendt tilbud fra Tækkemanden Sakskøbing, v/ Aksel Høy, og arbejdet vil blive udført, så snart vejret tillader det. Det har ikke rigtigt været vejr til den slags arbejde siden nytår, men senest i marts kan vi forvente, at stråtaget er blevet repareret i vindskeder og rygning.

 

Møllekroppen malet i september

Møllelaugets vedligeholdelsesgruppe sørgede i september for, at møllen blev malet endnu en gang med svenskrødt (Äkta Falu Rödfärg). Der blev anvendt samme maling, som da møllen blev malet første gang i 1991. Murermester Jørgen Knudsen stillede gratis en lift til rådighed, og Vestlollands Trælasthandel var behjælpelig med at skaffe den noget specielle maling frem og gav et pænt tilskud til nedbringelse af prisen på malingen.

 

5000 kr. i tilskud fra Sparekassen Lolland

Ved en reception i Sparekassen Lolland den 23. nov. 95 modtog Kappel Stub­møl­le­laug en bevilling på 5.000 kr. Det var et kærkomment tilskud til aktiviteter i fore­nin­gen. Pengene er indsat på den almindelige foreningskonto og vil især blive brugt som risikovillig kapital til forskellige aktiviteter, som forhåbentlig skul­le bringe flere penge hjem til stubmøllelauget. Der er på nuværende tids­punkt ca. 9.000 kr. på foreningskontoen og ca. 115.000 kr. på restaureringskon­to­en.

 

Mølledagen

Det lader til, at det skal være en fast tradition, at der holdes en landsdæk­ken­de mølledag den tredje søndag i juni. Vi har deltaget i de to første mølledage og har også tilmeldt os den tredje mølledag, der holdes den 16. juni 1996. Der vil se­nere komme nærmere besked ud om de planlagte aktiviteter på dagen, men man kan godt allerede nu skrive dagen i kalenderen.

     Mølledagen i 1995 fik et godt forløb, synes vi i bestyrelsen. Det separate regn­skab for mølledagen udviste et overskud på 4.656 kr. Det skyldes tildels et tilskud fra kommunen, men lige så meget en god tilslutning til dagen og assistance fra mange forskellige. En del af overskuddet (2.500 kr.) blev investeret i en halvpart i en bod, der kan bruges ved kommende udendørs arrangementer ved møllen. Og med halvparten følger ret til at bruge andre tilsvarende boder, som købes af andre foreninger i kommunen.

 

Møllepjece om møllerne på Lolland-Falster

For nogen tid siden fremsatte jeg et forslag på fællesmødet for møllelaugene på Lolland-Falster om, at der blev lavet en fælles pjece om de gamle møller på Lolland-Falster. Forslaget er nu ved at blive omsat til virkelighed i en arbejds­gruppe på 6 personer fra møllelaugene, amtet, Amtscentralen i Maribo og museet i Maribo. Pjecen på ca. 48 sider forventes at udkomme i dette år.