KAPPEL STUBMØLLELAUG

Juni 1995

 

 

Nyhedsbrev nr. 3

 

 

Mølledag søndag den 18. juni 1995

For anden gang holdes der på den tredje søndag i  juni en landsdækkende mølle­dag, hvor der er åbent hus i mange af de gamle møller. Kappel Stubmøllelaug del­tager også i dette arrange­ment, der tillige indgår som et led i fejringen af Rud­bjerg kommunes 25 års jubilæum. Af kommunens jubilæumspulje er der således bevilget et tilskud på 3.000 kr. til dækning af udgifter i forbindelse med dagen.

     Der er på landsplan lavet en mølleavis i et oplag på 100.000, som er fordelt til møllerne, til biblioteker m.m. I denne avis er der en fortegnelse over de åbne møl­ler. Her på Lolland-Falster drejer det sig – udover møllen i Kappel – om møl­lerne i Vindeby, Østofte, Frilandsmuseet, Majbølle, Torkildstrup, Stovby og Ge­desby. Mølleavisen er fremlagt hos køb­mand Gustafsen, Kappel, forskellige andre steder samt ved Kappel Stub­mølle på selve mølle­dagen.

     Kappel Stubmølle er åben fra kl. 10, og sandsynligvis vil vi prøve at sætte sejl på møllen om formiddagen. Møllen er dog endnu ikke i forsvarlig køreklar stand, så i givet fald vil sejlene kun blive sat op til pynt. Møllen vil være åben fra kl. 10 til kl. 16.

     Aktiviteterne omkring møllen begynder kl. 13.30, hvor møllelaugets akti­vi­tetsudvalg har tilrettelagt en bred vifte af tilbud og underholdning. Der bliver spil­le­mands­mu­sik hele eftermiddagen, og på møllepladsen vil der blive arbejdet med gam­mel­dags håndværk – med at spinde, karte og kniple.

     Kl. 14.15 kommer der en hestevogn med kornsække, og kl. 15 kommer folke­danserne og optræder.

     På pladsen vil Bo- og Naboskab sørge for kaffe og kage, der er kreeret i anled­ning af Rudbjerg kommunes 25 års jubilæum, og der bliver salg af is og forfrisk­ninger. Overskuddet ved salget tilfalder møllelauget.

     I tilfælde af dårligt vejr er der sørget for, at de fleste af aktiviteterne kan flyttes indendørs på Kappel Skole.

 

Referat af generalforsamlingen den 28. januar 1995

Lars Erik Larsen blev valgt til dirigent. Formanden aflagde en kort mundtlig be­ret­ning og henviste i øvrigt til de to nyhedsbreve. Beretningen blev godkendt.

     Møllelaugets indtægter i det første år beløb sig til 5.665 kr, mens der havde væ­ret udgifter på 1.410 kr. Kassebeholdningen pr. 20.1.95 var i det almindelige regn­skab 4.255 kr. Desuden stod der på en særskilt konto til restaurering 100.000 kr.

     Bestyrelsens forslag til vedtægter blev vedtaget. Vedtægtsforslaget, der befinder sig på bagsiden af Nyhedsbrev nr. 2, er altså nu gældende vedtægter for Kappel Stub­mølle­laug.

     Bestyrelsen havde foreslået, at kontingenterne, der er betalt i 1994, også skal gæl­de for 1995. Dette forslag blev vedtaget, og der vil altså ikke blive opkrævet kontingent i 1995 af gamle medlemmer, men vi håber på fortsat tilgang af nye. Endvidere blev det godkendt, at når der i 1996 igen opkræves kontingent, sker det efter de samme takster som i 1994.

     Tre af bestyrelsens medlemmer var på valg. Det drejede sig om Holger Villad­sen, Hans Blegmand og Villy Gustafsen, som alle blev genvalgt. Suppleanter blev Tom Larsen (genvalg) og Ib Knudsen (nyvalg); revisorer blev Lars Erik Larsen og Asger Hansen. Bestyrelsen består altså på nuværende tidspunkt af følgende med­lemmer:

Hans Blegmand, Knubbeløkkevej 17

Lene Christiansen-Avnbøg, Ravnegravene 1

Villy Gustafsen, Kappelvej 6

Britt Walbum, Tranevej 15, Langø

Holger Villadsen, Kappelvej 1

Ib Knudsen, Rudbjergvej 23, Munkeby, suppleant

Tom Larsen, Bogøvej 4, suppleant

 

Restaureringen

Det vigtigste punkt i møllelaugets virke i denne fase er at få færdiggjort restau­reringen, sådan at møllen kan fungere igen. Vi er godt på vej‚ men det har des­værre vist sig, at der er længere vej, end møllelauget regnede med i første om­gang.

     Hvis møllen skal kunne køre, har det vist sig nødvendigt at forstærke krop­pen. Den sam­lede udgift for en komplet istandsættelse ser derfor ud til at løbe op til om­kring 350.000 kr. ifølge et skøn fra en kompetent møllebygger. Men så dre­jer det sig også om en fuldt køreklar mølle med både hovedkværn og skalkværn. Stenen til den sidste type kværn ligger ved foden af stubmøllen, og en sådan type kværn findes vist ikke i køreklar stand noget andet sted i landet.

     Til restaureringen har vi har fået 100.000 kr. i tilskud fra Direktør E. Danielsens fond, samt efterfølgende 5.000 kr. fra Kong Frederik og Dronning Ingrids Fond og 5.000 kr. fra Det Classen­ske Fideicommis; men der er stadigvæk et pænt stykke vej til 350.000 kr. Vi fortsætter med at søge forskellige fonde om tilskud, og der skulle være et begrun­det håb om, at Danske Møllers Venner kan få tilskud fra Skov- og Natur­styrelsen og måske fra andre fonde. Men det bliver ikke i år, at møllen bliver sat i køreklar stand.

 

Pjece om Hellig Trefoldigheds Kilde

Arbejdet med at få udgivet en pjece om helligkilden på møllegrunden er nu ved at være færdig. Teksten med forskellige breve, dokumenter og beretninger om kilden er stort set færdigredigeret. Kunstneren Grethe Sarning har lavet tegnin­ger til illustration, og Nakskov Bogtryk har givet tilsagn om at sponsorere tryk­ningen. Pjecen vil blive på ca. 48 sider, og den vil blive solgt til møllelaugets med­lemmer til en favørpris, og vil i øvrigt kunne købes af interesserede. Over­skuddet ved salget vil tilfalde mølle­lauget.