KAPPEL STUBMØLLELAUG

Januar 1995

 

 

Nyhedsbrev nr. 2

 

 

Dette nyhedsbrev nr. 2 er samtidig indkaldelse til den første generalforsamling i stubmøllelauget. Den afholdes lørdag den 28. januar kl. 16. Bestyrelsen har ud­arbejdet et forslag til vedtægter, som vi håber generalforsamlingen vil godkende. Forud for generalforsamlingen holder formanden for Danske Møllers Venner et foredrag med lysbilleder om møller, møllepriviligier og møllerestaurering. An­tal­let af medlemskaber er vokset siden sidst og er nu oppe over 100.

     I november modtog møllelauget fra Direktør E. Danielsens Fond en check på 100.000 kr. til restaurering af møl­len. Kort tid efter fik vi af mølle­byggeren at vide, at det er nødvendigt at forstærke selve møllekroppen, hvis møllen skal kunne holde til at male mel igen, så der er brug for flere penge til restaureringen, end besty­rel­sen regnede med i første omgang. Bestyrelsen har derfor sendt en stribe ansøg­nin­ger til for­skel­lige fonde og håber på positive svar i løbet af foråret.

 

Generalforsamling lørdag den 28. januar 1995 kl. 16

Der indkaldes hermed til generalforsamling for alle møllelaugets medlemmer lørdag den 28. januar kl. 16 i Lokalhistorisk Arkiv, Kappelvej 8, med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskab

4. Vedtægter

5. Indkomne forslag

6. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter

7. Valg af to revisorer

8. Eventuelt.

Bestyrelsens forslag til vedtægter findes på bagsiden af dette papir. Til pkt. 5 fore­slår bestyrelsen, at kontingenterne, der er betalt i 1994, også skal gælde for året 1995, samt at kontingenterne for 1996 skal være uændrede i forhold til nu, altså 25 kr for enkeltkontingent, 50 kr. for husstandskontingent og 100 kr. for udvi­de­de kontingenter.

 

Foredrag kl. 14 forud for generalforsamlingen

Formanden for Danske Møllers Venner, Boum Pyndiah, vil forud for general­forsamlingen holde et lysbilledforedrag om danske møller. Han vil i foredraget også sige noget om møllerfaget og om møllerpriviligiets betydning, samt om møllerestaurering i dag.

     Foredraget foregår ligesom generalforsamlingen i Lokalhistorisk Arkiv. Der vil blive serveret kaffe, og man kan selv bestemme prisen. Pengene vil blive brugt til at dække udgifter ved mødet.

 


 

Bagsiden af Nyhedsbrev nr. 2 var bestyrelsens forslag til vedtægter, som blev vedtaget i uændret form på generalforsamlingen den 28. januar 1995.