KAPPEL STUBMØLLELAUG

November 1994

 

 

Nyhedsbrev nr. 1

 

Kappel Stubmøllelaug blev stiftet den 19. juni 1994 på den første danske mølledag og omfatter på nuværende tidspunkt ca. 80 medlemskaber (ca. 120 personer). I det­te efterår er der udført vedligeholdelsesarbejder på møllen, især tjæring, ma­ling og oprydning.

     Et fond har bevilget et ganske pænt beløb til møllens indven­dige restaurering, og bestyrelsen håber på, at møllen er køreklar til næste danske mølle­dag, som sandsynligvis vil finde sted den 18. juni 1995. Nærmere oplysninger herom vil blive givet på et møde for møllelaugets medlemmer og andre inte­resserede nu på søndag den 27. november kl. 14.

 

Møde søndag den 27. nov. kl. 14

Møllelauget har inviteret møllebygger Helmer Boding til Kappel for at vise en video-optagelse om istandsættelsen af stubmøllen i Torkildstrup på Falster. Mø­det begynder kl. 14 og vil foregå i Lokalhistorisk Arkiv, Kappelvej 8.

     Helmer Boding er møllebygger i tredje generation og har været med ved re­stau­re­ringen af Torkildstrup stubmølle, der igen blev køreklar i 1993. Der er lavet en videofilm, hvor man følger arbejdet fra den dag, træet blev fældet i skoven, til møllen igen kunne dreje for fulde sejl og kværne og sigte m.m. kunne fungere som i gamle dage.

     Bestyrelsen vil endvidere benytte lejligheden til at afsløre nærmere detaljer i en glædelig nyhed for Kappel Stubmølles fremtid.

     Af hensyn til det praktiske arrangement, herunder servering af kaffe, vil vi ger­ne have forhåndstilmelding til Marianne Rasmussen, Bo- og Naboskab Rud­bjerg, tlf. 53 94 87 96, bedst kl. 8-16. Mødet er åbent både for møllelaugets medlem­mer og for andre interesserede.

 

Bestyrelsen

På den stiftende generalforsamling den 19. juni 1994 blev der nedsat en bestyrelse med fem medlemmer og to suppleanter. Bestyrelsen konstituerede sig samme dag og består af følgende medlemmer:

Holger Villadsen, Kappelvej 1, formand

Lene Christiansen-Avnbøg, Ravnegravene 1, næstformand

Britt Walbum, Tranevej 15, Langø, kasserer

Hans Blegmand, Knubbeløkkevej 17, bestyrelsesmedlem

Villy Gustafsen, Kappelvej 6, bestyrelsesmedlem

Tom Larsen, Bogøvej 4, suppleant

Børge Rasmussen, Sjunkebyvej 12, suppleant.

 

Vedligeholdelsesgruppen

I slutningen af august blev der foretaget forskellige vedligeholdelsesarbejder: Der blev ryddet op og foretaget afrensning for alger. Foden og svansen blev tjæret med trætjære, og vingerne blev behandlet med farveløs imprægnering. Vestlol­lands Trælasthandel var så venlig at sponsorere arbejdet, sådan at arbejdet blev udført uden udgifter for møllelauget. Endvidere har tømrer Holger Haapanen fremstillet en buk af egetræ til at understøtte svansen og afstive møllen; også dette arbejde har været uden udgifter for møllelauget, idet både træ og arbejde var en gave til møllen.

     I løbet af vinteren vil der blive sat krøjepæle op rundt om møllen, og for­ment­lig vil der også blive lavet en krøjevogn (spil), sådan at en enkelt mand kan dreje stub­møllen op mod vinden.

 

Indvendig restaurering

Bestyrelsen og arbejdsgrupperne har været ude at se på andre stubmøller for at sætte sig ind i, hvad der mangler, for at Kappel Stubmølle igen kan male mel. Den 13. august var vi i Østofte, hvor formanden forevist møllen, der er gjort kø­re­klar. Og den 8. september deltog vi i et fællesmøde for møllelaugene på Lol­land-Fal­ster. Det foregik ved stubmøllen i Torkildstrup, som blev demonstreret i funk­tion med både kværn og sigte.

     Bestyrelsen arbejder i første omgang frem mod at gøre selve hovedkværnen funktionsklar, og det kræver naturligvis, at aksler og gear og bremser m.m. bliver gjort funktionsdygtige. Som det ser ud på nuværende tidspunkt, skulle der være et begrundet håb om, at denne fase af arbejdet skulle kunne udføres i foråret 1995.

 

Generalforsamling februar 1995

Der er planlagt generalforsamling i midten af februar, men datoen er endnu ikke fastlagt. Vi har inviteret formanden for Danske Møllers Venner, Boum Pyndiah, til at holde foredrag; og desuden kan vi sammen drøfte den kommende restaure­ring. Bestyrelsen har udarbejdet et forslag til vedtægter for møllelauget. Der vil senere komme indkaldelse til generalforsamling.

 

Flere medlemmer

Bestyrelsen vil foreslå generalforsamlingen, at medlemskontingenterne, der er indbetalt i 1994, også skal gælde for året 1995. Til gengæld vil vi bede de nuvæ­rende medlemmer om at hjælpe med til at skaffe flere nye medlemmer.

     Derfor vedlægges hermed en pjece, der kan gives til naboer eller bekendte, som man regner med vil være interesseret i at støtte møllelaugets aktiviteter.

     For at spare penge til administration har vi undladt at oprette en girokonto og foreslår i stedet, at nye medlemmer betaler kontant til ét af bestyrelsesmedlem­merne, som kvittererer for modtagelsen og afleverer pengene til kassereren.

 

Information

I løbet af foråret vil der blive stillet en lille informationstavle op foran møllen med de vigtigste oplysninger om møllen. Måske skal der desuden laves en større opslagstavle med plads til information om arrangementer m.m.

     Der er fremstillet en lille, foreløbig pjece om stubmøllen. Den kan fås på lokal­historisk arkiv. Næste nyhedsbrev vil sandsynligvis blive indkaldelsen til gene­ral­forsam­ling.